Телефон 

 

 

Прайс

Прайс Дитинство

Прайс Освита

Прайс Курсы

 Каталог "Світ Дитинства"
  Каталог "Освіта для Кожного"
 Каталог "Курси Києва"

Рекламне видання

 

Чому треба розміщувати рекламу в каталогах «АСПЕКТ»


Зараз більшість підприємств і фірм приходять до висновку: важливо не тільки виготовляти продукцію, надавати послуги, а й просувати їх в суспільство, чому мають сприяти грамотна рекламна політика, вміле використання рекламної друкованої продукції.

 Основна мета, яку переслідує реклама - збільшення попиту і, відповідно, збільшення прибутку. Більшість фірм активно і досить успішно використовують у своїй діяльності рекламу - важливий і тонкий ринковий інструмент, який може послужити вирішальним засобом у конкурентній боротьбі. А одним з найоптимальніших засобів реклами є друкована реклама, так як невисока вартість цього виду реклами, є можливість створення багатосторінкового рекламного матеріалу, є можливість розбити рекламний матеріал на розділи і теми.

 Рекламні видання (Advertising edition) - це видання, що містить викладені в привертає увагу формі відомості про вироби, послуги і заходах з метою створення попиту на них. Згідно із законом «Про рекламу» рекламним виданням вважається видання, що містить більше 40% рекламної інформації. Рекламне видання, як правило, характеризується яскравістю, високою якістю і привабливістю. Відрізняються форматом, кількістю сторінок, аудиторією, тиражами, кольоровістю, змістом, якістю паперу та іншими параметрами. У друкованій продукції не допускається публікація рекламних повідомлень без попереднього повідомлення про це (наприклад, шляхом позначки «на правах реклами»). До об'єктів авторського права в рекламних виданнях відносяться слоган, рекламний девіз, тексти, дизайнерські розробки, ілюстрації, елементи фірмового стилю (логотип, назву фірми або товару). Крім того, захищатися можуть опис концепції рекламної кампанії, маркетингові звіти, бізнес-план.

 До плюсів друкованої реклами відносять:

 Інформативність: рекламне звернення може включати множинні аргументи, таблиці і графіки, об'ємні тексти і порівняння.

 Тривалість дії: читач може звернутися до рекламного звернення через тиждень, місяць, рік після виходу реклами.

 Тематичне таргетування: велика кількість видань на ринку дозволяє вибрати вузькоспеціалізоване ЗМІ конкретно для вашого товару і цільової аудиторії.

 Географічне таргетування: наявність друкованих ЗМІ навіть в самих дрібних населених пунктах і окремих районах великих міст. Можливість розміщення реклами на конкретну територію.

 До мінусів друкованої реклами відносять:

 Слабкий канал впливу: неможливість впливу на аудіальний канал сприйняття, слабке впливу на візуальний канал. Мала аудиторія: навіть наймасовіші видання мають аудиторію в кілька разів нижче аудиторії середнього телеканалу. Тематичні видання, як правило, виходять зовсім невеликими тиражами. Читацький адресу конкретного рекламного видання - це характеристика аудиторії, на яку передбачається впливати, щоб привернути увагу до пропонованого товару чи послуги і викликати попит на них.

 Каталог

 Каталог включає в себе систематизований по будь-якою ознакою перелік великого числа товарів. У сучасному бізнес-суспільстві каталог - це представницький рекламний продукт, особа товарів і послуг. Інформаційне наповнення, коректура, дизайн і підготовка до друку каталогів є дорогим задоволенням і вимагають пристойного кількості часу. Подібне видання зазвичай порівнюється з кращими, професійно виготовленими зразками журналів, каталогів і брошур. Тому, наповнення каталогу має розкривати якусь актуальну тему, або представляти комерційний інтерес, з бездоганною орфографією, хорошим дизайном і високою якістю поліграфічного виконання.

 Для друку каталогів використовують найсучасніші методи поліграфії і, в більшості випадків, якісну крейдований папір. Попит на нестандартні формати дизайну і друку каталогів досить високий - кожна компанія бажає виділитися не тільки мальовничістю, а й стилем.

 Каталоги знаходять застосування в оптовій і посилкової торгівлі. У каталозі, прейскуранті (систематизованому збірнику цін по групах і видам товарів) зустрічаються елементи апарату видання: перелік товарів, покажчик, вихідні відомості, зміст.

 (Частково використані матеріали з http://www.bestreferat.ru/referat-102158.html)

 

 Почему надо размещать рекламу в каталогах «АСПЕКТ»

Сейчас большинство предприятий и фирм приходят к выводу: важно не только изготовлять продукцию, предоставлять услуги, но и продвигать их в общество, чему должны способствовать грамотная рекламная политика, умелое использование рекламной печатной продукции.

Основная цель, которую преследует реклама – увеличение спроса и, соответственно, увеличение прибыли. Большинство фирм активно и весьма успешно используют в своей деятельности рекламу – важный и тонкий рыночный инструмент, который может послужить решающим средством в конкурентной борьбе. А одним из самых оптимальных средств рекламы является печатная реклама, так как невысока стоимость этого вида рекламы, имеется возможность создания многостраничного рекламного материала, есть возможность разбить рекламный материал на разделы и темы.

Рекламные издания (Advertising edition) – это издания, содержащее изложенные в привлекающей внимание форме сведения об изделиях, услугах и мероприятиях с целью создания спроса на них. По закону «О рекламе» рекламным изданием считается издание, содержащее более 40% рекламной информации. Рекламное издание, как правило, характеризуется яркостью, высоким качеством и привлекательностью. Отличаются форматом, количеством страниц, аудиторией, тиражами, цветностью, содержанием, качеством бумаги и другими параметрами. В печатной продукции не допускается публикация рекламных сообщений без предварительного сообщения об этом (например, путем пометки «на правах рекламы»). К объектам авторского права в рекламных изданиях относятся слоган, рекламный девиз, тексты, дизайнерские разработки, иллюстрации, элементы фирменного стиля (логотип, название фирмы или товара). Кроме того, защищаться могут описание концепции рекламной кампании, маркетинговые отчеты, бизнес-план.

К плюсам печатной рекламы относят:

Информативность: рекламное обращение может включать множественные аргументы, таблицы и графики, объемные тексты и сравнения.

Длительность воздействия: читатель может обратиться к рекламному обращению через неделю, месяц, год после выхода рекламы.

Тематическое таргетирование: большое количество изданий на рынке позволяет выбрать узкоспециализированное СМИ конкретно для вашего товара и целевой аудитории.

Географическое таргетирование: наличие печатных СМИ даже в самых мелких населенных пунктах и отдельных районах крупных городов. Возможность размещения рекламы на конкретную территорию.

К минусам печатной рекламы относят:

Слабый канал воздействия: невозможность воздействия на аудиальный канал восприятия, слабое воздействия на визуальный канал. Малая аудитория: даже самые массовые издания имеют аудиторию в несколько раз ниже аудитории среднего телеканала. Тематические издания, как правило, выходят совсем небольшими тиражами. Читательский адрес конкретного рекламного издания – это характеристика аудитории, на которую предполагается воздействовать, чтобы возбудить интерес к предлагаемому товару или услуге и вызвать спрос на них.

Каталог

Каталог включает в себя систематизированный по какому-либо признаку перечень большого числа товаров. В современном бизнес-обществе каталог – это представительский рекламный продукт, лицо товаров и услуг. Информационное наполнение, корректура, дизайн и подготовка к печати каталогов являются дорогим удовольствием и требуют приличного количества времени. Подобное издание обычно сравнивается с лучшими, профессионально изготовленными образцами журналов, каталогов и брошюр. Поэтому, наполнение каталога должно раскрывать какую-то актуальную тему, либо представлять коммерческий интерес, с безупречной орфографией, хорошим дизайном и высоким качеством полиграфического исполнения.

Для печати каталогов используют самые современные методы полиграфии и, в большинстве случаев, качественную мелованную бумагу. Спрос на нестандартные форматы дизайна и печати каталогов довольно высок – каждая компания желает выделиться не только красочностью, но и стилем.

Каталоги находят применение в оптовой и посылочной торговле. В каталоге, прейскуранте (систематизированном сборнике цен по группам и видам товаров) встречаются элементы аппарата издания: перечень товаров, указатель, выходные сведения, содержание.

 

(частично использованы материалы с http://www.bestreferat.ru/referat-102158.html)

 

Партнери

meridian NEW

10 РОКІВ ДОВІРИ ! 

NASOA BB kursi

Успішна професійна кар`єра починається у нас !

ToTo 2018

ЧЕКАЄМО НА ВАС !

      NASV

        Професія, якої ти вартий! (НАСВ)

EU blok

"Вчись, - працюючи!"

Аспект 1

Поліграфія в кожен офіс !

KKiM baner

СВІТ КУЛЬТУРИ і МИСТЕЦТВА !

Meridian shool 001

15 РОКІВ УСПІХУ !

top